Sweden Academy

Fri utbildning för alla!

Vision

Sweden Academy´s vision är att bidra med att göra samhället och den samtid vi lever i bättre. Vi gör det genom att göra utbildning tillgängligt till alla, stödja idrott & hälsa och ett aktivt liv, bro till arbete, verka för ett hållbart samhälle och stödja social innovation. Sweden Academy är en plattform för lärande och förändring. Den enda plattformen i sitt slag som systematiskt, kvalitetssäkrat, brett och repeterbart kan nå ut och bidra till positiv påverkan i stora delar av samhället genom vår relation till lärare, elever och föräldrar.

1Utbildning för alla

Vår mål är att digitalisera hela svenska skolan och på detta sätt vara ett komplement till traditionell undervisning. Varje ämne och årskurs bryter vi ner till ett antal kunskapsfilmer och med legitimerade lärare bygger vi upp en bank av kvalitetssäkrad undervisning i film, allt material enligt skolverkets riktlinjer. Kunskapsfilmer, digitala prov samt övrigt stödmaterial är hjälp för elever att öva i egen takt, för lärare att bland annat flippa sin undervisning och för föräldrar som lättare kan stödja sin barn och ungdomar.

Allt material som vi gör passar även utmärkt att översätta till andra språk för alla de elever som inte har svenska som sitt första språk. På det sättet tror vi att vi kan underlätta att som nyanländ inte drabbas fler gånger än nödvändigt av att både stå inför ny ämneskunskap och samtidigt inte förstå det språk undervisningen sker på. Översättning av kunskap till andra språk förtar inte undervisning och lärande av svenska språket, tvärtom ger det förutsättning till ett berikande med spill-over effekt då läraren på annat språk även fäller in olika begrepp på svenska under sina genomgångar.

2Idrott & hälsa

Förutom skolämnen vill vi även göra material och riktade utbildningskampanjer ner på individnivå som direkt bidrar med kunskap och motivation till ett aktivare liv och ett liv med bättre livs- och hälsoval. Vi väljer även samarbetspartners med idrott och hälsa som värdegrund.

3Arbete

Tillsammans med våra partners kan vi aktivt bygga broar från utbildning till arbete genom exempelvis pryo, feriejobb, jobbannonser, arbetsmarknadsdagar, mentorskap och matchning mellan jobbprofil och elevers kunskapsprofil. Vår modul för prov är som första steg förberett att vidare kunna validera kunskap och den här valideringen kan därefter matchas mot yrkes- och rollbeskrivningar. På detta sättet kan en elev se vilka kunskapsgap hon har gentemot olika yrken och även se vilka kunskapsområden hon behöver fokusera på för att brygga dessa gap. På detta sätt är vår vision att bidra till automatiserad validering av kunskap och aktivt bygga broar mellan utbildning och arbetsliv. Genom att systematisera den processen kommer vi ge ovärderlig återkoppling direkt till elever vilken kunskap eleven har idag och vilken som efterfrågas. Processen för validering är även möjlig att använda för att validera kunskapsnivå för personer som flyttar till Sverige vars exempelvis betyg, utbildningsbevis saknas eller av olika anledningar inte är godkända av Svenska myndigheter.

4Hållbart samhälle

Industrialisering och informationssamhälle har många fördelar men även negativa konsekvenser. De satsningar som görs är bra men trots detta pekar all känd statistik till exempelvis en fyrfaldig ökning av konsumtion, trefaldig ökad förbrukning av fossila bränslen, global uppvärmning, ökad fosfor- och kväveutsläpp, djurarter som försvinner för att ta några exempel av de nio områden som står i direkt påverkan på vårt ekosystem. Inom vissa av dessa områden har vi redan passerat gränserna där det inte längre anses möjligt att bryta en negativ trend. Många trender är negativa men det positiva är att informationssamhällets ger oss unika möjligheter att till utbildning, samarbete och koordinerade satsningar som ger effekt och skapar positiva trender och en positiv samhällsutveckling.

Sweden Academy har genom sin plattform och relation till elever, lärare och föräldrar en unik möjlighet att koordinera och tillsammans med samhället och intresseorganisationer genomföra både lokala och nationella kunskapssatsningar med syfte att påverka egna beteenden, påverka företag och påverka nationella politiska beslut som leder till att vi lever mer hållbart.

5Stödja social innovation

På samma tema som hållbart samhälle görs det mycket innovation där filantroper, företag med en social och hållbar agenda bidrar till ett bättre samhälle. En av de största utmaningarna alla dessa satsningar har gemensamt är att öka medvetenhet, sprida kunskap och utbildning utanför sin krets. Sweden Academy vill även här spela en viktig roll som plattform för att sprida kunskap samt att matcha projekt med intresse och kompetensbehov.