Sweden Academy
Grunder i redovisning och beskattning

Mycket av de filmer och kurser du hittar på Sweden Academy är producerade av Sweden Academy. Fördelarna med detta är att allt vårt material är kvalitetgranskat men samtidigt är produktionstakten beroende av vår egen bandbredd. Det finns dock mycket bra material som inte är skapat av oss men som ändå håller hög kvalité och tillgängligt för alla via exempelvis YouTube, detta är en sådan kurs.  

Grunder i redovisning och beskattning för gymnasiet är skapat av lärare Eva Karlsson och finns även tillgängliga på YouTube.

Numrering av filmerna i listan finns där för att underlätta om man vill referera till en film men numreringen skall inte ses som en rekommendation om i vilken ordning filmerna ska ses.

Totalt Varaktighet: 05:32:03
Grunder i redovisning och beskattning
 • 1. Vad är redovisning?
  Varaktighet: 00:06:48
  En kort introduktion som beskriver vad redovisning är. Bokföring är inte lika med redovisning, reder ut begreppen. Kontoslag, debet och kredit, balans- o resultatrapport.
 • Dubbelbokföring på balanskonton. Dubbelbokföring i ett historiskt perspektiv. Genomgång av vad dubbelbokföring innebär, exempel på tillgångskonton och eget kapital & skulder. Avslutas med ett kort bokföringsexempel mellan balanskonton samt en enkel avstämning mot balansräkningen. Visas på T-konton
 • Dubbelbokföring på resultatkonton.Enkla bokföringsexempel utan moms, kontantköp och kontantförsäljning, kreditköp och kreditförsälning. Visas med T-konton
 • 4. Baskontoplanen
  Varaktighet: 00:03:57
  Baskontoplanens tillkomst och uppbyggnad
 • 5. Arbetsgång vid bokslut
  Varaktighet: 00:02:07
  Arbetsgång från bokföring till bokslut för nybörjare utan genomgång av periodisering och bokslutsdispositioner.
 • Jag berättar hur årets resultat bokförs mellan resultat och balansräkning. Visar hur eget kapital bokförs i Enskild firma på T-konto. Jämför Eget kapital i Enskild firma med Eget kapital i AB. Kort om bolagsformerna privata och publika AB.
 • 7. In-och utgående moms
  Varaktighet: 00:09:53
  Börjar med en kort genomgång av vilka momsatser som tillämpas och vilka varor och tjänster 25, 12 ,6 % gäller för. Fortsätter med förklaring på in- och utgående moms. Avslutar med ett konteringsexempel på T-konto, med momsavstämning.
 • 8. Dröjsmålsränta
  Varaktighet: 00:03:52
  Förklaring hur man räknar ut dröjsmålsränta samt ett konteringsexempel på T-konto
 • 9. Öresutjämning och avgifter
  Varaktighet: 00:03:33
  Jag berättar när man får ta ut olika avgifter som faktureringsavgift, förseningsavgift, inkasso. Berättar också hur man hanterar öresutjämning i bokföringen.
 • 10. Kreditnota / kreditfaktura
  Varaktighet: 00:04:51
  Förklarar vad kreditnota/kreditfaktura är samt visar ett bokföringsexempel via T-konto, kund och leverantör.
 • 11. Reskontra
  Varaktighet: 00:04:53
  Beskrivning av reskontra visar med exempel manuellt kort.
 • 12. Handkassa i bokföringen
  Varaktighet: 00:03:21
  Filmen beskriver hur man hanterar en fixkassa i bokföringen, visar exempel på en enkel kassabok.
 • Kort beskrivning av kassaregister och kravet på kassaregister från 2010
 • Visar hur man konterar kortbetalningar från kunder i bokföringen, konteringsstämplar.
 • Bokföringsexempel hur man hanterar företagets kortbetalning, när man får en faktura på månadens kortköp. Två minuter in i filmen bokförs kortavgiften felaktigt med 625 kr skall vara 525 kr. Ni ser detta om ni kollar om verifikationen balanserar.
 • 16. Representation
  Varaktighet: 00:05:30
  Genomgång extern och intern representation, samt ett bokföringsexempel extern representation. OBS! i bokföringsexemplet i slutet på filmen ska momsen vara 67,50 och inte 90 som jag skriver in i bokföringsordern. Övriga uppgifter stämmer.
 • Utgifter företagsbil i företaget, köpa, leasa - hyra, moms på företagsbil.
 • Genomgång vad som ingår i personalutgifterna, A-skatt, F-skatt, F-skattebevis
 • Visar bokföringsexempel i konteringsstämpel vad som händer vid löneutbetalning och hur skattebetalning går till.
 • Går ingom bruttovinst, bruttovinstprocent, omsättningshastighet, kapitalkostnad, genomsnittligt lager, genomsnittlig lagringstid. Visar formler och ett praktiskt räkneexempel.
 • Beskriver hur kursdifferenser hanteras i bokföringen.
 • 22. Ekonomiska grundbegrepp
  Varaktighet: 00:07:15
  Beskriver inbetalning, utbetalning, intäkter, kostnader, inkomst, utgifter, bruttolön, nettolön, personalkostand, varulagerkostnad.
 • 23. Budgetarbete
  Varaktighet: 00:08:46
  Filmen beskriver kort: Budget som styrmedel, Prognosmetoder, Resultatbudget, Likviditetsbudget, Balansbudget, Vad som påverkar likviditeten. Vad man kan göras åt dålig likviditet.
 • 24. Resultatbudget
  Varaktighet: 00:06:35
  Visar hur du gör en enkel resultatbudget
 • 25. Budgetuppföljning
  Varaktighet: 00:05:17
  Visar hur man jämför budget med verkligt resultat. En kort analys ges på vad det kan bero på.
 • 26. Likviditetsbudget
  Varaktighet: 00:11:47
  Jag visar hur man gör en likviditetsbudget. Innehåller också ett enkelt resonemang om varför likviditetsbudget är ett viktigt instrument i företagets planering.
 • Går igenom perioder för momsbetalning för företag med högst 1 miljon i omsättning, företag med 1 - 40 miljoner och de med omsättning över 40 miljoner.
 • Visar momsavstämning när man använder skattekonto i sin bokföring. T-konto och konteringsstämplar.
 • En kort beskrivning av skillanden mellan eget kapitel i Enskild firma och aktiebolag
 • 30. Bokslutsarbete
  Varaktighet: 00:05:41
  Kort teoretisk genomgång av de tre stegen: Avstämning, Periodisering och Bokslutsdispositioner
 • Förklarar skillnaden mellan anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, inventarier och förbrukningsinventarier. Visar ett exempel inköp bil, utgift, utbetalning och kostnad.
 • 32. Periodisering varukostnad
  Varaktighet: 00:07:31
  Jag visar hur man räknar ut årets varukostnad och tre olika sätt att bokföra varulagerförändring visas med T-konton.
 • Jag beskriver förutbetalda kostnader och intäkter, upplupna kostnader och intäkter.
 • Jag visar hur man bokför förskottsbetalning enligt nettometoden med hjälp av T-konton.
 • Jag visar hur man hanterar förskottsbetalningar enligt bruttometoden med T-konton. Jag råkar säga fel i början av filmen, säger att kostnader ökar på kredit vilket naturligtvis är fel kostnader ökar på debet. Jag bokför rätt så bortse från felsägningen.
 • Jag visar hur man hanterar semesterlöneskuld i bokslutet med hjälp av T-konton enligt nettometoden.
 • Jag visar med T-konton hur du hanterar semesterlöneskuld enligt bruttometoden i bokslutsarbetet. Vid 1:38 säger bokför jag i debet och säger att kostnader ökar i kredit vilket givetvis är fel, kostnader ökar alltid i debet.
 • Visar med T-konto periodisering mellan 4010 varuinköp och 1460 varor i lager enligt nettometoden.
 • Visar med T-konto periodisering mellan 4010 varuinköp och 1460 varor i lager enligt bruttometoden.
 • Visar med T-konton periodisering av hyreskostnad för perioden med kontona 1710 förutbetald hyreskostnad och 5010 lokalhyra enligt nettometoden
 • Visar med T-konton periodisering av hyreskostnad för perioden med kontona 1710 förutbetald hyreskostnad och 5010 lokalhyra enligt bruttometoden.
 • Visar med T-konton hur man bokför upplupna utgiftsräntor enligt nettometoden. Använder kontona 2960 upplupna räntekostnader och 8410 räntekostnader
 • Visar med T-konton hur man bokför upplupna utgiftsräntor enligt bruttometoden. Använder kontona 2960 upplupna räntekostnader och 8410 räntekostnader
 • Teorigenomgång av samband mellan värdering som görs av företagets tillgångar och resultat, linjär, degressiv och progressiv avskrivning
 • Teoretisk genomgång värdering av anläggningatillgångar, immateriella, materiella och finansiella samt 20-regeln och 30 regeln.
 • Teorigenomgång värdering omsättningstillgångar samt genomomgång LVP = lägsta värdets princip och inkuransavdrag.
 • 47. Värdering skulder
  Varaktighet: 00:00:55
  Kort om värdering av skulder i utländsvaluta.
 • Visar ett praktiskt exempel hur planenlig avskrivning jämfört med skattemässig avskrivning påverkar företagets resultat.
 • Jag visar med ett praktiskt exempel hur värdering av lager, osäkra kundfordringar och förändring av avskrivningar påverkar ett företags resultat.
 • En genomgång av ett konkret exempel hur man räknar fram avskrivnings underlag enligt 30 -regeln och 20-regeln. Observera att jag säger och skriver fel vid uppgiften som startar vid ca 8 minuter dvs de sista 2 minuterna. Värde före årets avskrivning 2012, summan där ska vara 111 600 kr inte 116 800 som jag säger och skriver. Ni ser detta om ni kontrollräknar uppställningen. Övrigt i uppgiften stämmer dock.
 • Visar ett räkneexempel hur man beräknar lagervärdet med hjälp av FIFU-principen. Beräkning enligt årsredovisningslagen samt enligt skattelagstiftningens tillåtna inkuransavdrag på 3% av anskaffningvärdet.
 • 52. Kundförlust
  Varaktighet: 00:12:04
  Ett konkret bokföringsexempel med T-konton hur man hanterar befarade förluster i bokslutet. Följs av bokföring av reglerad konstaterad kundförlust.
 • 53. Grundbegrepp i beskattning
  Varaktighet: 00:04:46
  Teoretisk genomgång hur man räknar fram skattepliktigt resultat. Kort om inkomstslagen, tjänst, kapital och näringsverksamhet.
 • Syfte med obeskattade reserver, skatteberäkningsexempel med och utan avsättning till obeskattade reserver. Överavskrivning, periodiseringsfond
 • 55. Överavskrivning
  Varaktighet: 00:08:43
  Visar hur du beräknar och bokför avskrivning enligt plan och överavskrivning med T-konton
 • Visar hur man räknar ut avsättning till periodiseringsfond, samt hur man bokför detta.