Sweden Academy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Sammanfattning

Sweden Academy är en tjänst som möjliggör digitalisering av ”kunskap” och svenska skolan. Tjänsten ger lärare, elever, föräldrar och skolledning ett komplement till dagens klassrumsundervisning genom att bland annat erbjuda filmade genomgångar och digitala prov 24/7/365. Detta ger lärandet flexibilitet i tid och även möjlighet till repetition i sin egen takt. Det finns en liknande tjänst skapad i USA 2006 som heter Khan Academy, enkelt beskrivet är Sweden Academy dess svenska motsvarighet. Tjänsten finansieras helt genom donationer från privatpersoner och stöd från företag. Det finns tre nivåer av partnerskap med företag huvudsponsor, supporter, stödföretag. Detaljer kring dessa finns att läsa längst ner på hemsidan under rubriken ”Engagera ditt företag”.

”Den där känslan när man har lyckats förklara så att en elev äntligen förstår (och som gör lärarjobbet så roligt) har fått en ny dimension. En bra förklaring som för några år sedan hade stannat i mitt klassrum har hjälpt en elev någon annanstans i landet och som jag inte ens vet vem det är. En annan gång kanske mina elever hittar någon film som kan komplettera det jag inte lyckats förmedla. Sharing is caring när det är som bäst!”

Christer Sjögren
Lärare om film i undervisningen

”Du är bäst äntligen hittar jag en person som förklarar bra så man förstår.”

Benjamin
Elev

Kvalitetssäkring

Det finns mycket material tillgängligt via Internet men viktigt för oss är att allt material är kvalitetssäkrat av behöriga lärare samt att det sker i enlighet med skolverkets riktlinjer och senaste läroplanen. Allt material producerat av Sweden Academy sker enligt dessa principer.

Digitalisering och tillgänglighet

Alla är överens om att göra material tillgängligt underlättar och förbättrar möjligheten till lärande. Från tryckkonsten på 1400 talet till via radio, TV, ”Pogo-pedagog”, ABV och idag Internet tillgängligt inte bara via dator utan tablet och smarthpone. Digitalisering ökar möjlighet till lärande på den lärandes villkor dvs ökade möjligheter att lära sig när man vill, var man vill samt möjligheten att repetera hur ofta man vill.

Användning

Vår primära roll är att agera som ett komplement till skolans undervisning. De som använder våra filmer, prov och övrigt digitalt material är elever, lärare och föräldrar. Lärare ger elever i uppdrag att se filmer och gå igenom material innan lektion i enlighet med metodiken ”flippa klassrummet”. Elever använder tjänsten, tittar igenom filmer och material i egen takt som förberedelse eller repetition. Föräldrar ser på filmer tillsammans med sina barn och får en uppfattning vad som lärs ut i skolan och på vilket sätt de bäst kan stödja sina barn. På högre nivå, exempelvis Kemi, för högstadiet ger materialet även en repetition till föräldrar för kanske har man själv glömt ”hur mycket en atom väger ”, kan förklara ”jonföreningar” eller ”fotosyntesen”. Sweden Academy används vid elevens val samt som komplement när klasser har vikarie. Film och digitalisering av kunskap ger även stora möjligheter till peer-to-peer undervisning (kamratlärande) där elever hjälper sina kamrater med lärande.

Flipped Classroom

”Det flippade klassrummet (eng. the flipped classroom) är en form av ”blended learning” med stark tonvikt på att använda sig av digitala verktyg. Modellen innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete. Modellen kallas också för det omvända klassrummet. Inför ett moment förbereder läraren det centrala innehållet med genomgångsmaterial i form av till exempel en videofilm, wiki, podcast eller text på en blogg. Alternativt används ett färdigställt material. Eleverna får sedan i uppgift att gå igenom materialet så många gånger de behöver för att ta till sig innehållet före nästa lektion. Detta innebär att lektionen kan ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt feedback. Studier har visat att metoden kan leda till markanta förbättringar i elevresultat. Modellen att flippa klassrummet har blivit så utspridd att filmade genomgångar för att kunna flippa klassrummet numera finns tillgängliga inom i princip samtliga skolämnen.

Det flippade klassrummet innebär ett större ansvar för eleven att aktivt ta del av undervisningen. Det innebär också att läraren kan använda det frigjorda utrymmet på lektionstid till pedagogiskt väl genomtänkta aktiviteter åt eleverna. Jackie Gerstein beskriver det flippade klassrummet som ett initiativ av pedagogen med ”experiential engagement” (i klassrummet) och ”concept exploration” (online-innehåll) som leder till ett elevgenererat meningsinnehåll, demonstration och skapande.”

Källa Wikipedia

Fri utbildning för alla!

Vision

Sweden Academy´s vision är att bidra med att göra samhället och den samtid vi lever i bättre. Vi gör det genom att göra utbildning tillgängligt till alla, stödja idrott & hälsa och ett aktivt liv, bro till arbete, verka för ett hållbart samhälle och stödja social innovation. Sweden Academy är en plattform för lärande och förändring. Den enda plattformen i sitt slag som systematiskt, kvalitetssäkrat, brett och repeterbart kan nå ut och bidra till positiv påverkan i stora delar av samhället genom vår relation till lärare, elever och föräldrar.

1Utbildning för alla

Vår mål är att digitalisera hela svenska skolan och på detta sätt vara ett komplement till traditionell undervisning. Varje ämne och årskurs bryter vi ner till ett antal kunskapsfilmer och med legitimerade lärare bygger vi upp en bank av kvalitetssäkrad undervisning i film, allt material enligt skolverkets riktlinjer. Kunskapsfilmer, digitala prov samt övrigt stödmaterial är hjälp för elever att öva i egen takt, för lärare att bland annat flippa sin undervisning och för föräldrar som lättare kan stödja sin barn och ungdomar.

Allt material som vi gör passar även utmärkt att översätta till andra språk för alla de elever som inte har svenska som sitt första språk. På det sättet tror vi att vi kan underlätta att som nyanländ inte drabbas fler gånger än nödvändigt av att både stå inför ny ämneskunskap och samtidigt inte förstå det språk undervisningen sker på. Översättning av kunskap till andra språk förtar inte undervisning och lärande av svenska språket, tvärtom ger det förutsättning till ett berikande med spill-over effekt då läraren på annat språk även fäller in olika begrepp på svenska under sina genomgångar.

2Idrott & hälsa

Förutom skolämnen vill vi även göra material och riktade utbildningskampanjer ner på individnivå som direkt bidrar med kunskap och motivation till ett aktivare liv och ett liv med bättre livs- och hälsoval. Vi väljer även samarbetspartners med idrott och hälsa som värdegrund.

3Arbete

Tillsammans med våra partners kan vi aktivt bygga broar från utbildning till arbete genom exempelvis pryo, feriejobb, jobbannonser, arbetsmarknadsdagar, mentorskap och matchning mellan jobbprofil och elevers kunskapsprofil. Vår modul för prov är som första steg förberett att vidare kunna validera kunskap och den här valideringen kan därefter matchas mot yrkes- och rollbeskrivningar. På detta sättet kan en elev se vilka kunskapsgap hon har gentemot olika yrken och även se vilka kunskapsområden hon behöver fokusera på för att brygga dessa gap. På detta sätt är vår vision att bidra till automatiserad validering av kunskap och aktivt bygga broar mellan utbildning och arbetsliv. Genom att systematisera den processen kommer vi ge ovärderlig återkoppling direkt till elever vilken kunskap eleven har idag och vilken som efterfrågas. Processen för validering är även möjlig att använda för att validera kunskapsnivå för personer som flyttar till Sverige vars exempelvis betyg, utbildningsbevis saknas eller av olika anledningar inte är godkända av Svenska myndigheter.

4Hållbart samhälle

Industrialisering och informationssamhälle har många fördelar men även negativa konsekvenser. De satsningar som görs är bra men trots detta pekar all känd statistik till exempelvis en fyrfaldig ökning av konsumtion, trefaldig ökad förbrukning av fossila bränslen, global uppvärmning, ökad fosfor- och kväveutsläpp, djurarter som försvinner för att ta några exempel av de nio områden som står i direkt påverkan på vårt ekosystem. Inom vissa av dessa områden har vi redan passerat gränserna där det inte längre anses möjligt att bryta en negativ trend. Många trender är negativa men det positiva är att informationssamhällets ger oss unika möjligheter att till utbildning, samarbete och koordinerade satsningar som ger effekt och skapar positiva trender och en positiv samhällsutveckling.

Sweden Academy har genom sin plattform och relation till elever, lärare och föräldrar en unik möjlighet att koordinera och tillsammans med samhället och intresseorganisationer genomföra både lokala och nationella kunskapssatsningar med syfte att påverka egna beteenden, påverka företag och påverka nationella politiska beslut som leder till att vi lever mer hållbart.

5Stödja social innovation

På samma tema som hållbart samhälle görs det mycket innovation där filantroper, företag med en social och hållbar agenda bidrar till ett bättre samhälle. En av de största utmaningarna alla dessa satsningar har gemensamt är att öka medvetenhet, sprida kunskap och utbildning utanför sin krets. Sweden Academy vill även här spela en viktig roll som plattform för att sprida kunskap samt att matcha projekt med intresse och kompetensbehov.

Tjänsten Sweden Academy - en översikt

Sweden Academy tjänsten innehåller tre huvudområde; Skola, Annat, Prov samt inloggning som ger möjlighet till ytterligare funktionalitet bland annat statistik.

Rubriken "Skola"

Under den rubriken ”skola” hittar du lärofilmer som motsvarar de genomgångar som görs i skolan varje dag i alla ämnen och i enlighet med Svenska läroplanen Lgr 11. Lärarna framför kameran är alla behöriga lärare vilket säkerställer ett kvalitetssäkrat material. Som inloggad kan man kan gör digitala anteckningar till varje film och när man vill under lärofilmens gång, givetvis se hur många gånger man vill. Nedan ser ni bilder från tjänsten och uppdelningen av materialet under respektive årskurs. Ni ser också ett exempel på hur en lärofilm ser ut.

Rubriken "Annat"

Under rubriken ”annat” finner du fler filmer och material som fungerar som extra material kring olika ämnen och områden. Det kan också vara kompletta utbildningar inom skolrelaterade ämnen. Ett exempel kanvara den hela kurs du ser nedan i kursen ”Molntjänster” som går djupare in i hur olika molntjänster fungerar och kopplar till datakunskap i ämnet Teknik. Kursuppläggen och presentationen av utbildningar är samma som för skolutbildningar, bara innehållet som skiljer.

Rubriken "Prov"

Under rubriken ”prov” listas ett antal tester eller prov som är direkt kopplade till olika skolämnen. Varje test eller prov är uppbyggt på flervalsfrågor så de kan bli automatiskt rättade omedelbart efter genomfört prov. Man kan se sina resultat och jämföra sina svar mot rätt svar. Det finns en referens till de lärofilmer som behandlas ämnet om man vill repetera igen. Man kan också jämföra sina resultat mot andra som gjort sammatest i länet, regionen eller landet. Lite som ett nationellt prov med omedelbar återkoppling. Vi har också skapat en möjlighet att jämföra sitt resultat mot ”godkänd” nivå och betygssystemet A-F. Varje fråga har en A, C, E nivå som ger denna möjlighet och eleven kan få en indikativ jämförelse med svenska betygssystemet om man vill. Man kan också skriva ut ett diplom på sina tester. Nedan ser ni exempel på hur provdelen ser ut.

Medlemskap, inloggning & statistik

Sweden Academy är en helt kostnadsfri tjänst och du får access till alla lärofilmer genom att klicka på dessa. För att kunna göra prov och se sina resultat och jämföra med andra krävs att du skapar en inloggning (blir medlem). Detta gör du enkelt genom att du skapar din profil på registreringssidan alternativt loggar in med ditt konto via Facebook. När du registrerat dig får du ett mail till din angivna epost adress med ditt användare id och ditt lösenord. Du kan sedan ändra ditt lösenord på ”Välkommen” sidan uppe till höger under ”inställningar”. Genom att logga in kan du sedan se historik över tittade filmer och kurser, skriva anteckningar i samband med att du ser film och möjligheten att skriva ut dessa, åtkomst till alla prov, provresultat, jämförelse med andras resultat samt möjligheten att ta ut diplom på gjorda prov.

Personuppgiftslagen ”PUL”

Alla uppgifter sparas och behandlas i enlighet med PUL.

Inloggning ”elever”

Som användare av tjänsten kan man registrera sig och då finns möjligheten att göra prov, se provresultat, ta anteckningar samt skriva ut anteckningar. Du kan även om du vill jämföra dina resultat med andra som gjort samma test och få ett indikativt resultat jämfört med betygsskalan i svenska skolan A-F. Du kan även skriva ut ditt resultat i ett diplom om du vill. Allt detta kan du göra själv genom din personliga inloggning. Mer om detta under rubriken ”Bli medlem”.

Egen inloggning per skola

Tjänsten är förberedd att användas även för enskilda skolor. Dessa skolor kan då tillhandahålla material/ innehåll de själva vill men även inkludera hela eller delar av det innehåll som finns tillgängligt på Sweden Academy. Fördelen för skolor med egen inloggning är att det är möjligt för lärare/skolan att själv se statistik på exempelvis provresultat för sina klasser eller på elevnivå.

Inloggning ”lärare samt skolledning”

De skolor som har en egen inloggning ges möjlighet för lärare och skolledning att titta specifikt på resultat på specifika elev, klass eller för hela skolan.

Statistik för skola, kommun, län och nationellt

Vi som tillhandahåller tjänsten kan plocka ut statistik på användande och provresultat för en skola, på kommunnivå, per län eller nationellt. Vi kan sätta upp systematiserade rapporter för att ge en här och nu ögonblicksbild av hur kunskapsnivåer ser ut i ett ämne. Exempelvis kan en sådan rapport ställas ut per län.

Teknisk information

Användarinformation

Sweden Academy fokuserar på din användarupplevelse. För att göra det så enkelt och lätt för din del har vi valt en teknisk plattform som endast kräver en webbläsare och en uppkoppling till internet. Kan du titta på film på YouTube? Ja då kan du använda Sweden Academy oavsett om du kopplar upp dig från din dator, din läsplatta eller din smartphone.

Rekommenderade webbläsare

Då Sweden Academy är helt webbaserat är de enda kraven en bra webbläsare. De flesta fungerar bra men tumregeln är ändå att du har en uppdaterad version.

  • Internet Explorer 9 eller senare
  • Firefox 10 eller senare
  • Chrome 18 eller senare
  • Safari 4 eller senare

Uppkopplingshastighet Innehållet i Sweden Academy kräver olika mängd bandbredd beroende om du surfar från en smartphone, läsplatta eller dator. Tumregeln är att snabbare uppkopplingshastighet är bättre men tjänsten använder progressiv nedladdning vilket innebär att du har tillgång till allt material även på en långsam uppkoppling. Har du möjlighet, välja då en uppkoppling om minst 1 Mbit/s och för att se vår bästa bildkvalitet rekommenderas en internetuppkoppling om minst 10 Mbit/s.

Drift och underhåll

Sweden Academy tjänsten hostas hos världens största hostleverantör Amazon, vi har en driftsäkerhet på över 99,99%. Vi samarbetar med företaget Fingent Ltd, en global webbutvecklingsfirma som står för all utveckling av tjänsten och många av våra filmer ligger säkrade hos en av marknadens bästa videohostleverantör Vzaar.

Administrationsverktyg

Sweden Academy tjänsten har ett administrationsverktyg som hanteras av personer med specifik administratörsrättighet. Filmer, kurser, prov, inloggningar, medlemskap med mera kan justeras på ett enkelt sätt och åtkomst fungerar från vilken uppkopplad enhet som helst vilket skapar flexibilitet och hög tillgänglighet.

Egna undersökningar, erfarenheter och tester

Vi håller kontinuerlig kontakt med skolor och lärare för att se vilka digitala element som fungerar bäst i skolmiljö. Vi lyssnar in på lärare och elever och justerar planering av utvecklingen av tjänsten i enlighet med den feedback vi får tillbaka och vad de helst ser för funktionalitet fortsättningsvis. Mycket viktigt är också att få feedback från eleverna som yttersta användare. Hur känns längden på lärofilmerna, hur fungerar det med flervalsfrågor i proven osv. Vi är också nyfikna på om och hur lärofilmerna kan bidra till en bättre dialogen hemma kring läxor och viljan att lära sig utanför skoltiden.

Båda grundarna Patrik Persson & Magnus Lewrén är själva föräldrar till barn i olika åldrar och har egen erfarenhet av hur hjälpen från föräldrarna hemmet underlättas genom att föräldrarna själva kan se lärofilmerna och hur man lär ut de olika ämnen i dagens skola. Även möjligheten att testa sin kunskaper hemma kan bidra till att lärandet hemma blir mer motiverande.

Sweden Academy har många användare som ser filmer och många hundra av våra medlemmar är lärare som kontinuerligt använder sig av vår tjänst i sin verksamhet, bara under Januari månad 2015 hade tjänsten över 22 000 sidvisningar. Användandet växer stadigt och vi är idag Sveriges mest utbredda tjänst med över 700 filmade kvalitetssäkrade kunskapsgenomgångar.

Kontakt

Info@SwedenAcademy.com